Sociálne siete
 
Návštevy
Dnes: 87Celkovo: 1512

Podmienky a pravidlá

 1. Žiadam klientov, aby prichádzali na svoje rezervované hodiny včas. Päť minút pred začatím hodiny budú neobsadené miesta ponúknuté záujemcom o jednorazový vstup.
 2. Vzhľadom k obmedzenému počtu miest na bazénoch má účastník kurzu nárok na cvičenie iba v dňoch a hodinách, na ktoré sa prihlásil.
 3. Peniaze za nevyčerpané lekcie sa nevracajú, náhradné lekcie neposkytujú. Nemoc, kúpele a ďalšie dôvody, kvôli ktorým klient/klientka nemôže prísť, si rieši sama. Klient / klientka na náhrady nemá nárok, ale ak to situácia dovolí, je možné využiť nasledujúcu ponuku. Zákazník, ktorý sa z akýchkoľvek dôvodov nemôže na cvičenie dostaviť, alebo pokračovať v kurze, má právo si za seba zaistiť náhradu. Ak na poslednú chvíľu náhradníka nezoženie, môže skúsiť s ním prísť nasledujúcu hodinu. Náhradník však môže cvičiť len v prípade, že sa do hodiny nedostavia všetci riadne prihlásení objednávatelia a kapacita bazénu tak nebude naplnená. Ďalšou negarantovanou, ale celkom spoľahlivou možnosťou je nahradiť si hodiny na inom bazéne (v rámci tých, kde cvičíme) podľa momentálnej situácie.
 4. Počas cvičenia sa, prosím, nebavte. Z cvičenia môže byť vylúčená osoba, ktorá svojím správaním a nevhodnými prejavmi narušuje priebeh cvičenia.
 5. Účastník cvičenia  zodpovedá za svoj zdravotný stav a cvičí dobrovoľne na vlastné riziko. Dodržiava bezpečnostné a hygienické predpisy a podrobuje sa prevádzkovému poriadku.
 6. Pomôcky na cvičenie neplnia funkciu záchranných prostriedkov. Sú Vám zapožičané, zaobchádzajte s nimi ohľaduplne.
 7. Účastník cvičenia musí svoje osobné veci uložiť a riadne zabezpečiť v pridelenom priestore (skrinke). Prípadné poškodenie alebo strata ostatných vecí sa rieši podľa Prevádzkového poriadku zariadenia.
 8. Na cvičenie majú prístup klienti starší ako 15 rokov, hornú hranicu nechám na Vás. (Cvičenie navštevujú klienti od 15 do 70 rokov.)
 9. Permanentky sú  prednostne ponúkané doterajším klientom, no súčasne môže prebiehať predaj aj novým záujemcom! Rozhodnite sa, prosím, včas.
 10. Vo všeobecnosti sú cvičenia odporúčané lekármi, pre priaznivý vplyv na zdravie a celé telo. Informujte sa však u toho vášho lekára, či môžete cvičiť. V prípade akýchkoľvek problémov alebo ťažkostí pri cvičení,  nenesieme žiadnu zodpovednosť.
 11. Objednávku môžete uskutočniť prostredníctvom internetovej stránky www.fit-time.sk, elektronickej pošty, telefonicky.
 12. Permanentka je určená pre 1 osobu a je prenosná. Platí na uvedený počet vstupov, resp. do dátumu jej platnosti. Pri zneužití môže byť odobraná bez náhrady, pri strate nie je nárok na jej znovuvydanie.
 13. Dátum platnosti permanentky sa alikvótne vypočíta od dátumu prvého cvičenia.
 14. Každá objednávka musí obsahovať: Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia, ak sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov, cenu, spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob doručenia.
 15. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v bode 14 nemusí byť akceptovaná.
 16. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Ak službu objednanú kupujúcim práve nie je možné poskytnúť, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom SMS správy, telefónu alebo e-mailu, kde mu bude oznámený najbližší možný dátum poskytnutia služby. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom, môže od kúpy služby / tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 24 hodín pred poskytnutím služby od predávajúceho. Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude akceptované.
 17. Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke služby považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru.
 18. Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané.
 19. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu, či doplnenie týchto podmienok.